263.151 dokumentov v celotnem besedilu
Zadnja shranjena dela:
RSS Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru:
Request url:http://dk.um.si/rss.php?o=0&v=vse
 • Uporaba selektivnih membran za pripravo proteinskih vzorcev krvne plazme za določanje citokinov z masno spektrometrijo
  Zorko Katja:
  UPORABA SELEKTIVNIH MEMBRAN ZA PRIPRAVO PROTEINSKIH VZORCEV KRVNE PLAZME ZA DOLOČANJE CITOKINOV Z MASNO SPEKTROMETRIJO
  Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

  Imunski sistem je sistem celic, kemičnih signalov in bioloških procesov, ki ščitijo organizem pred tujimi antigeni, kot so mikrobi, virusi, rakave celice in toksini. Prirojena imunost je obrambni mehaniz
 • Razvoj otrokovega pojmovanja o osebni higieni
  Čater Tiffany:
  RAZVOJ OTROKOVEGA POJMOVANJA O OSEBNI HIGIENI
  Pedagoška fakulteta

  Z diplomsko nalogo smo raziskovali napredek otrok v razvoju pojmovanja osebne higiene. V ta namen smo načrtovali tedenske dejavnosti, v katere je bilo vključenih 16 otrok, starih 3 do 4 leta. Z aktivnimi načini dela, kot so izvedba eksperimentov, uporaba modela, ogled fotografij ter uporaba konkre
 • Didaktični pripomočki pri učenju plavanja otrok
  Kos Veronika:
  DIDAKTIČNI PRIPOMOČKI PRI UČENJU PLAVANJA OTROK
  Pedagoška fakulteta

  Diplomsko delo z naslovom, Didaktični pripomočki pri učenju plavanja otrok, je bilo zastavljeno z namenom raziskati pogostost in načine uporabe didaktičnih pripomočkov za učenje plavanja iz različnih vidikov. Cilj diplomskega dela je z anketami preveriti, katerih didaktičnih pripomočkov se trener
 • Planiranje osebnih financ
  Komplet Tina:
  PLANIRANJE OSEBNIH FINANC
  Ekonomsko-poslovna fakulteta

  Planiranje osebnih financ je dandanes za posameznika nuja, saj živimo v obdobju, ko ljudje ne znajo razpolagati s svojimi prihodki in premoženjem. Zavedamo se pomembnosti področja osebnih financ in razpolaganja z njimi, zato se vedno več ljudi ukvarja z upravljanjem le-teh. Kljub temu, veliko posameznikov ne
 • Financiranje preko spletnih platform
  Vohar Gal:
  FINANCIRANJE PREKO SPLETNIH PLATFORM
  Ekonomsko-poslovna fakulteta

  For a company to be established and survive, it needs financial resources, which it acquires through funding. A company can be funded through equity, debt, or crowdfunding. crowdfunding will be explained in greater detail in the continuation of this project. We will explore the types of crowdfunding a
 • Vloga predhodnih izkušenj ustanoviteljev pri poslovnem načrtovanju
  Verdenik Nina:
  VLOGA PREDHODNIH IZKUŠENJ USTANOVITELJEV PRI POSLOVNEM NAČRTOVANJU
  Ekonomsko-poslovna fakulteta

  Pridobivanje izkušenj je del našega vsakdanjega življenja. Izkušnje so tiste, s pomočjo katerih se učimo in iz njih pridobivamo koristne napotke, ki nam lahko pomagajo v nadaljnjem življenju. Prav tako je v podjetništvu. Podjetnik skozi svojo kariero pridobiva različn
RSS Repozitorij Univerze v Ljubljani:
 • Mladoletniško prestopništvo na Slovenskem v 60. in 70. letih
  Murić Ilma:
  MLADOLETNIŠKO PRESTOPNIŠTVO NA SLOVENSKEM V 60. IN 70. LETIH
  Filozofska fakulteta

  Magistrsko delo Mladoletniško prestopništvo na Slovenskem v 60. in 70. letih obravnava problem mladostniškega prestopništva v 60. in 70. letih na Slovenskem. Najprej teoretično predstavi mladostništvo in mladostniško prestopništvo. Nato se posveti zgodovinskemu pregledu z analizo dos
 • Analiza presušitve rek v Sloveniji
  Cvelfer Domadenik Jan:
  ANALIZA PRESUŠITVE REK V SLOVENIJI
  Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

  Suša je kompleksen naravni pojav, ki vpliva na ekosisteme in družbo na več načinov. Pomanjkanje vode v rekah, jezerih in podzemnih vodah so razlogi za nastanek hidrološke suše, zato je zelo pomembno razumeti njen razvoj in obnovitev po njej. V diplomski nalogi smo uporabili poda
 • Vpliv pozebe na vsebnosti glukozinolatov in sladkorjev v genskih virih listnega ohrovta (Brassica oleracea L.)
  Uranič Živa:
  VPLIV POZEBE NA VSEBNOSTI GLUKOZINOLATOV IN SLADKORJEV V GENSKIH VIRIH LISTNEGA OHROVTA (BRASSICA OLERACEA L.)
  Biotehniška fakulteta

  Listni ohrovt (Brassica oleracea L.) spada v družino križnic in je dvoletna rastlina, ki se jo goji po vsem svetu. Priljubljen je zaradi nezahtevnosti za gojenje, saj uspeva tudi na manj rodovitnih tleh in je toleranten na nizke tem
 • Uskladitev vsebin naravoslovne učne poti o evrazijskem risu z učnimi načrti za naravoslovje in biologijo v osnovni šoli
  Čadež Darja:
  USKLADITEV VSEBIN NARAVOSLOVNE UČNE POTI O EVRAZIJSKEM RISU Z UČNIMI NAČRTI ZA NARAVOSLOVJE IN BIOLOGIJO V OSNOVNI ŠOLI
  Biotehniška fakulteta

  Evrazijski ris (Lynx lynx) velja za najbolj ogroženo vrsto sesalcev v Sloveniji (Kos in sod. 2005). Sodelavci projekta LIFE Lynx, katerega glavni namen je zaščititi to vrsto in poskrbeti za njeno dolgoročno ohranitev, so se
 • Optimizacija in ovrednotenje mlečnokislinske fermentacije fižolove moke z bakterijami rodu Lactobacillus
  Klančar Maruša:
  OPTIMIZACIJA IN OVREDNOTENJE MLEČNOKISLINSKE FERMENTACIJE FIŽOLOVE MOKE Z BAKTERIJAMI RODU LACTOBACILLUS
  Biotehniška fakulteta

  Fižol je starodavna poljščina, ki ima zaradi svoje ugodne hranilne sestave velik potencial v živilski industriji, zlasti v pekarstvu, saj je težnja po brezglutenskih izdelkih večja iz dneva v dan. Vključevanje fižolove moke v tovrstne
 • Delavnice za ozaveščanje o gibalni oviranosti za učence drugega triletja osnovne šole
  Ošlak Maja:
  DELAVNICE ZA OZAVEŠČANJE O GIBALNI OVIRANOSTI ZA UČENCE DRUGEGA TRILETJA OSNOVNE ŠOLE
  Pedagoška fakulteta

  Gibalna oviranost je zelo širok pojem, saj se pri posameznikih kaže zelo različno, različne so tudi stopnje prizadetosti in vzroki zanjo. Vzgojno-izobraževalni program, ki temelji na konceptu inkluzije, omogoča gibalno oviranemu učencu, da se šola v šoli, kjer
RSS Repozitorij Univerze na Primorskem:
RSS Repozitorij Univerze v Novi Gorici:
 1. Diplomsko delo (111651)
 2. Magistrsko delo (41263)
 3. Izvirni znanstveni članek (36678)
 4. Video in druga učna gradiva (22405)
 5. Ni določena (11254)
 6. Doktorska disertacija (5202)
 7. Strokovni članek (5169)
 8. Pregledni znanstveni članek (3369)
 9. Končno poročilo o rezultatih raziskav (3236)
 10. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (3064)
 11. Recenzija, prikaz knjige, kritika (2514)
 12. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (1866)
 13. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (1609)
 14. Drugi članki ali sestavki (1450)
 15. Izvedensko mnenje, arbitražna odločba (1057)
 16. Elaborat, predštudija, študija (996)
 17. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (941)
 18. Kratki znanstveni prispevek (769)
 19. Poljudni članek (731)
 20. Specialistično delo (723)
 21. Predgovor, spremna beseda (648)
 22. Druge monografije in druga zaključena dela (631)
 23. Znanstvena monografija (612)
 24. Radijski ali TV dogodek (412)
 25. Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (383)
 26. Intervju (378)
 27. Strokovna monografija (345)
 28. Polemika, diskusijski prispevek (329)
 29. Raziskovalni podatki (319)
 30. Druga izvedena dela (308)
 31. Prispevek na konferenci brez natisa (302)
 32. Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci (246)
 33. Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (243)
 34. Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (227)
 35. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (206)
 36. Predavanje na tuji univerzi (199)
 37. Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo (185)
 38. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (159)
 39. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (149)
 40. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) (116)
 41. Radijska ali televizijska oddaja (110)
 42. Razstava (102)
 43. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (98)
 44. Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa (98)
 45. Programska oprema (66)
 46. Umetniško delo (55)
 47. Bibliografija, kazalo ipd. (50)
 48. Katalog razstave (35)
 49. Umetniški sestavek (32)
 50. Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo (26)
 51. Umetniška poustvaritev (21)
 52. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (21)
 53. Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) (19)
 54. Patent (19)
 55. Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju... (15)
 56. (13)
 57. Znanstveni terminološki slovar, enciklopedija ali tematski leksikon (10)
 58. Druga dela (6)
 59. Bibliografija (5)
 60. Patentna prijava (5)
 61. Nova sorta (1)
Prikaži vse