Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 16
Diplomsko delo
Oznake: devterirani kloroform;regeneracija;metode čiščenja;frakcionirana destilacija;jedrska magnetna resonanca;NMR spektroskopija;diplomske naloge;
V diplomski nalogi smo želeli regenerirati odpadni devterirani kloroform, ki je po uporabi za snemanje NMR spektrov, drugače zavržen. Regeneracije smo se lotili s predposkusi z nedevteriranim kloroformom, kateri so nas usmerjali pri čiščenju realnega vzorca. Uporabili smo več metod ločevanja, in sic ...
Leto: 2019 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UL FKKT)
Magistrsko delo
Oznake: organska kemija;enini;acetileni;dimerizacija;paladijevi kompleksi;Heckova reakcija;magistrska dela;
V magistrskem delu smo se ukvarjali z razvojem metode za selektivno gem-dimerizacijo terminalnih acetilenov. Na primeru modelne reakcije fenilacetilena (1a) smo optimizirali reakcijske pogoje, to je izbira katalizatorja, topila, temperature in reakcijskega časa. Kot izhodne substrate smo uporabili r ...
Leto: 2019 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UL FKKT)
Diplomsko delo
Oznake: organska sinteza;alkini;triazoli;triazolijeve soli;tripropargilamin;klik reakcije;nukleofilna substitucija;diplomska dela;
V diplomskem delu smo se ukvarjali s sintezo in karakterizacijo tripropargilamina in derivatov te spojine. Tripropargilamin smo pripravili z nukleofilno substitucijo amonijevega hidroksida s propargil bromidom pri povišani temperaturi. V nadaljevanju smo pripravili tri aromatske azide, ki smo jih v ...
Leto: 2019 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UL FKKT)
Diplomsko delo
Oznake: semikarbazid;diazenkarboksamidi;koordinacijske spojine;protitumorska aktivnost;metiliranje;derivati piridina;piridinijeva sol;diplomska dela;
V želji razviti učinkovino s protitumorskim delovanjem smo zastavili sintezno pot, po kateri bi pripravili diazenkarboksamidni derivat s povečano topnostjo in sposobnostjo koordinacije na prehodne kovine. V eksperimentalnem delu diplomske naloge smo iz fenilizocianata in 2-hidrazinopiridina pripravi ...
Leto: 2019 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UL FKKT)
Diplomsko delo
Oznake: organska sinteza;1,1-dibromoalkeni;geminalni dibromoalkeni;ilid;aldehidi;Corey-Fuchs reakcija;diplomska dela;
Pri diplomskem delu smo se ukvarjali s sintezo izbranih geminalnih dibromoalkenov. Le-te smo pripravili iz vrste komercialno dostopnih aromatskih in heteroaromatskih aldehidov. Sintezo smo izvedli preko prve stopnje Corey-Fuchs sinteze, kjer smo izhodnemu aldehidu dodali trifenilfosfin in tetrabromo ...
Leto: 2019 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UL FKKT)
Diplomsko delo
Oznake: barvila;fluorescenca;fluorofori;azo spojine;organska sinteza;Claisenova kondenzacija;diplomska dela;
Na podlagi molekulskih sond, ki so kazale ugodne optične lastnosti za uporabo v fluorescenčni mikroskopiji in vezavne lastnosti na odlage proteina tau, je bila zasnovana spojina 4-(4-((4-(etil(2-fluoroetil)amino)fenil)diazenil)fenil)-6-metil-2-okso-2H-piran-3-karbonitril. Na podlagi literaturnih pod ...
Leto: 2019 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UL FKKT)
Diplomsko delo
Oznake: psihoaktivne snovi;5F-MDMB-PINACA;MDMB-4en-PINACA;jedrska magnetna resonanca;NMR;karakterizacija;diplomska dela;
V diplomskem delu sem se ukvarjal s strukturno karakterizacijo dveh neznanih prepovedanih substanc. Posneti so bili 1H, 13C, 19F, 1H–1H COSY, 1H–13C HSQC, 1H–13C HMBC in 1H–15N HMBC NMR spektri. Na podlagi spektrov sta bila identificirana dva derivata indazola: metil 2-{[1-(5-fluoropentil)-1H-indazo ...
Leto: 2020 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UL FKKT)
Diplomsko delo
Oznake: organska sinteza;bifenil;derivati bifenila;bifenilni analogi;reakcije spajanja;optične lastnosti;molekulske sonde;nevrodegenerativne bolezni;diplomska dela;
Sintetizirani so bili štirje novi bifenilni analogi z različnimi elektron-privlačnimi skupinami: karbonilno, 1,3-dikarbonilno, malononitrilno in oxo-piran-karbonitrilno. Spojine emitirajo svetlobo različnih valovnih dolžin, kar kaže na pomemben vpliv elektron-privlačnih skupin na optične lastnosti m ...
Leto: 2020 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UL FKKT)
Doktorska disertacija
Oznake: organska sinteza;asimetrično hidrogeniranje;kataliza;kiralni organski ligandi;fosfinski ligandi;rodij;doktorske disertacije;
Asimetrično hidrogeniranje, katalizirano s kompleksi prehodnih kovin in kiralnih organskih ligandov, je ena najboljših metod za pripravo stereomerno čistih organskih spojin. Kljub obstoju obsežne knjižnice učinkovitih kiralnih ligandov je razvoj novih zaradi specifičnih potreb industrije in strukt ...
Leto: 2020 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UL FKKT)
Magistrsko delo
Oznake: organska sinteza;triazol;triazolijeve soli;kovine prehoda;paladij;kiralni organokovinski kompleksi;Sonogashirova reakcija;magistrska dela;
Cilj magistrskega dela je bila sinteza različnih s piridinom funkcionaliziranih triazolijevih soli in poskus priprave kompleksov med omenjenimi triazolijevimi solmi in kovinami prehoda, v katerih bi triazolijeve soli predstavljaje Py-tzNHC bidentatne karbenske ligande. Sinteze smo začeli s klik r ...
Leto: 2019 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UL FKKT)
Št. zadetkov: 16
Ključne besede:

Leto izdaje:
Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:Jezik: