206.715 dokumentov v celotnem besedilu
Zadnja shranjena dela:
RSS Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru:
Request url:http://dk.um.si/rss.php?o=0&v=vse
 • Ekonomika dopolnilne dejavnosti predelave mesa na lastni kmetiji
  Filipič Nina:
  EKONOMIKA DOPOLNILNE DEJAVNOSTI PREDELAVE MESA NA LASTNI KMETIJI
  Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

  Osnovni cilj raziskave je bila ekonomika predelave mesa na lastni kmetiji. Osnovna dejavnost na kmetiji je pitanje prašičev. Kmetija se odloča o nadaljnji predelavi mesa v končne izdelke, pri čemer bi bila glavna dejavnost na kmetiji izdelava prleške tünk
 • Skrb za zapuščene živali v občinah
  Mihovilovič Vesna:
  SKRB ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI V OBČINAH
  Pravna fakulteta

  Zapuščenim živalim se mora zagotoviti pomoč, oskrba in namestitev v zavetišču, zavetišče pa je lokalna zadeva javnega pomena, ki se izvaja, kot gospodarska javna služba. Če je neka dejavnost potrebna za normalno delovanje družbe in je zato ni mogoče prepustiti zasebnemu sektorju v upravljanje, se jo podredi
 • Kazenskopravna analiza kaznivega dejanja detomora
  Führer Nika:
  KAZENSKOPRAVNA ANALIZA KAZNIVEGA DEJANJA DETOMORA
  Pravna fakulteta

  Kaznivo dejanje je protipravno dejanje, ki ga zakon zaradi njegove nevarnosti določa kot kaznivo dejanje in hkrati določa njegove znake in kazen zanj. Detomor je kaznivo dejanje, ki se v KZ-1 nahaja v posebnem delu v 119. členu in je milejša oblika uboja. Je posebno kaznivo dejanje, ki ga lahko sto
 • Primerjava ustanovitvenih aktov in vzgojno-izobraževalnih programov glasbenih šol Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice in Nazarje
  Raušl Manca:
  PRIMERJAVA USTANOVITVENIH AKTOV IN VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV GLASBENIH ŠOL SLOVENSKA BISTRICA, SLOVENSKE KONJICE IN NAZARJE
  Pravna fakulteta

  Izvajanje javnega glasbenega šolstva v Sloveniji sega v leto 1816, ko je bila na naših tleh ustanovljena prva javna glasbena šola. V letu 2016 je javno glasbeno šolstvo v Sloveniji obeležilo svojo 200. obletnico. V Rep
 • Globalni odstop terjatev v zavarovanje
  Cmok Urška:
  GLOBALNI ODSTOP TERJATEV V ZAVAROVANJE
  Pravna fakulteta

  Pri odstopu terjatve v zavarovanje (fiduciarna cesija), kot eni izmed tipičnih oblik fiduciarnih zavarovanj, obstajajo nevarnosti, ki lahko oslabijo fiduciarjev varovalni položaj. Ena takšnih nevarnosti je plačilna nesposobnost dolžnika odstopljene terjatve. Tudi odstop več obstoječih terjatev v okviru fiducia
 • Postulacijska sposobnost v pravdnem postopku
  Sirše Zala:
  POSTULACIJSKA SPOSOBNOST V PRAVDNEM POSTOPKU
  Pravna fakulteta

  Civilni pravdni postopek je postopek, kjer sta v ospredju stranki, tožnik in toženec. Stranka je tisti, ki zahteva od sodišča pravno varstvo določene vsebine ter tisti, proti kateremu tožnik zahteva pravno varstvo. Za potek postopka zakon zahteva, da ima stranka izpolnjene pogoje za sposobnost biti stran
RSS Repozitorij Univerze v Ljubljani:
 • Razmerje med fotografijo in slikarstvom
  Gaber Ita:
  RAZMERJE MED FOTOGRAFIJO IN SLIKARSTVOM
  Akademija za likovno umetnost in oblikovanje

  Diplomsko delo Razmerje med sliko in fotografijo analizira dve umetniški smeri, fotografiranje in slikarstvo. Natančneje predstavim nastanek oziroma razvoj fotografije in njen vpliv na slikarstvo. V nadaljevanju opišem tudi razvoj slikarstva, pri čemer se ne morem izogniti vprašanju
 • Odnosi med nasprotji v moji praksi
  Dolgan Nika:
  ODNOSI MED NASPROTJI V MOJI PRAKSI
  Akademija za likovno umetnost in oblikovanje

  V svoji diplomski nalogi raziskujem odnose med nasprotji ter odnos med fragmentom in celoto znotraj likovnega dela. Z vključevanjem Pitagorovega izreka o pravilnem pravokotnem trikotniku in načela jin in jang v svoje konstrukcije, skušam sestaviti zaključeno umetniško delo, ki bo prika
 • Poetika odprtega dela
  Vogrinčič Rea:
  POETIKA ODPRTEGA DELA
  Akademija za likovno umetnost in oblikovanje

  Diplomska naloga s tokom misli kaže konfuzijo, s katero se srečujem pri svojem delu. Ko skušam tuje informacije pretvoriti v lastne, je to namreč težko storiti, kajti če niso moje, so lahko le približek; ker pri delu izhajam iz sebe, je zato težko navajati karkoli iz drugih virov, saj potem posta
 • Poslednji dim
  Pivač Samo:
  POSLEDNJI DIM
  Akademija za likovno umetnost in oblikovanje

  V diplomski nalogi sem predstavil avtorsko delo z naslovom Poslednji dim / The Last Smoke. S tem delom sem hotel izpostaviti pogostost propagande tobačne industrije v našem življenju. Diplomsko delo je sestavljeno iz video kolaža, ki se poigrava z ritmičnem prižiganjem in ugašanjem kadrov. Video vsebuje izs
 • Analiza bioklimatskih danosti izbranih lokacij v Srednji Evropi ter njihov vpliv na načrtovanje energijsko učinkovitih stavb
  Možina Matic:
  ANALIZA BIOKLIMATSKIH DANOSTI IZBRANIH LOKACIJ V SREDNJI EVROPI TER NJIHOV VPLIV NA NAČRTOVANJE ENERGIJSKO UČINKOVITIH STAVB
  Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

  V diplomski nalogi je predstavljena metoda za načrtovanje energijsko učinkovitih stavb, na podlagi rezultatov analize bioklimatskih danosti lokacije, za katero se stavba načrtuje. S programskim orodje
 • komunalna ureditev rekracijske cone gramoznice pleterje
  Dominović Barbara:
  KOMUNALNA UREDITEV REKRACIJSKE CONE GRAMOZNICE PLETERJE
  Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

  Izkoriščanje mineralnih surovin za potrebe gospodarstva povzroča znatne spremembe okolja. Po končani eksploataciji je tudi smiselno skušati opuščenem območju vrniti čim bolj naraven zgled ali ga izkoristi za nove dejavnosti. Pri črpanju gramoza na območju občine K
RSS Repozitorij Univerze na Primorskem:
RSS Repozitorij Univerze v Novi Gorici:
 1. Diplomsko delo (78253)
 2. Izvirni znanstveni članek (45997)
 3. Ni določena (23701)
 4. Video in druga učna gradiva (22409)
 5. Magistrsko delo (19673)
 6. Strokovni članek (5752)
 7. Pregledni znanstveni članek (4155)
 8. Recenzija, prikaz knjige, kritika (3370)
 9. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (3331)
 10. Končno poročilo o rezultatih raziskav (3086)
 11. Doktorska disertacija (3066)
 12. Drugi članki ali sestavki (2466)
 13. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (1475)
 14. Kratki znanstveni prispevek (1100)
 15. Elaborat, predštudija, študija (904)
 16. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (869)
 17. Intervju (741)
 18. Specialistično delo (712)
 19. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (620)
 20. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (615)
 21. Predgovor, spremna beseda (603)
 22. Znanstvena monografija (566)
 23. Poljudni članek (541)
 24. Radijski ali TV dogodek (500)
 25. Druge monografije in druga zaključena dela (404)
 26. Polemika, diskusijski prispevek (383)
 27. Raziskovalni podatki (361)
 28. Strokovna monografija (303)
 29. Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (231)
 30. Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (228)
 31. Druga izvedena dela (213)
 32. Prispevek na konferenci brez natisa (209)
 33. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (180)
 34. Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo (169)
 35. Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (137)
 36. Bibliografija, kazalo ipd. (137)
 37. Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci (135)
 38. Predavanje na tuji univerzi (122)
 39. Radijska ali televizijska oddaja (118)
 40. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) (104)
 41. Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju... (101)
 42. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (99)
 43. Programska oprema (87)
 44. Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa (83)
 45. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (45)
 46. Razstava (41)
 47. Umetniško delo (37)
 48. Patent (29)
 49. Izvedensko mnenje, arbitražna odločba (28)
 50. Umetniški sestavek (24)
 51. Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo (23)
 52. Patentna prijava (21)
 53. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (17)
 54. Umetniška poustvaritev (15)
 55. Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) (12)
 56. Katalog razstave (12)
 57. Druga dela (2)
 58. Bibliografija (2)
 59. Organiziranje znanstvenih in strokovnih sestankov (1)
 60. Nova sorta (1)
Prikaži vse