202.404 dokumentov v celotnem besedilu
Zadnja shranjena dela:
RSS Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru:
Request url:http://dk.um.si/rss.php?o=0&v=vse
 • Zavzetost zaposlenih – testiranje zanesljivosti teoretičnega modela UWES -17 v Podjetju X
  Kušter Irma:
  ZAVZETOST ZAPOSLENIH – TESTIRANJE ZANESLJIVOSTI TEORETIČNEGA MODELA UWES -17 V PODJETJU X
  Fakulteta za organizacijske vede

  Pojem »zavzetost zaposlenih« se je pričel pojavljati pred približno dvajsetimi leti, najprej kot antipod pojmu »izgorelost zaposlenih«. Zavzetost opisuje, kako zaposleni racionalno razmišljajo o svoji organizaciji, kako čutijo o njej ter v k
 • Mestna oaza
  Kočar Patricija:
  MESTNA OAZA
  Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

  Magistrsko delo podaja idejno rešitev za urbanistično in arhitekturno zasnovo novega mestno-regijskega središča v Celju. Namen naloge je vpeljati novo vzdušje na trenutno degradiranem, a hkrati zaradi svoje lege tudi ekonomsko pomembnem območju. V magistrskem delu so podana urbanistična
 • Analiza konkurence na področju zavarovalnih storitev
  Podgoršek Sandra:
  ANALIZA KONKURENCE NA PODROČJU ZAVAROVALNIH STORITEV
  Fakulteta za organizacijske vede

  Konkurenčnost na zavarovalniškem trgu se vsako leto povečuje, s tem pa tudi boj za preživetje med zavarovalnicami. Zavarovanci vsako leto posegajo po cenejših zavarovanjih in posledično prehajajo od ene zavarovalnice k drugi, zato se mora vsaka zavarovalnica zavedati priložn
 • Informatizacija procesa certifikacije produkta
  Kos Doris:
  INFORMATIZACIJA PROCESA CERTIFIKACIJE PRODUKTA
  Fakulteta za organizacijske vede

  Da bi zaključno delo čim bolj povezala s smerjo študija in z delom, ki ga opravljam, bom pisala o posodobitvi določenih sej informacijskega sistema INFOR, ki ga v podjetju Iskraemeco, d. d., uporabljajo tudi za vodenje oz. upravljanje procesa certifikacije svojih produktov. Uporabljaj
 • Informacijska podpora sistemu managementa kakovosti v podjetju Ledinek Engineering d.o.o.
  Verbič Patricija:
  INFORMACIJSKA PODPORA SISTEMU MANAGEMENTA KAKOVOSTI V PODJETJU LEDINEK ENGINEERING D.O.O.
  Fakulteta za organizacijske vede

  V današnjem času si podjetja prizadevajo izboljšati svojo kakovost in skrajšati čas dela. Problem nastane, ko ne obvladujejo svojih tveganj, ali jih poznajo in jih ne upoštevajo pri svojem delu. Standard SIST EN ISO 9001:2015 se osredotoč
 • Osebna blagovna znamka
  Zidar Petra:
  OSEBNA BLAGOVNA ZNAMKA
  Fakulteta za organizacijske vede

  Blagovne znamke so izredno pomemben dejavnik na področju trženja. Celotno poslovanje podjetja se poleg ideje, začne s postavitvijo temeljev blagovne znamke. Proučili pomen osebne blagovne znamke in njene karakteristike za razvoj močne podobe v javnosti, ki se še dolgo po srečanju pojavlja v mislih potrošnikov
RSS Repozitorij Univerze v Ljubljani:
 • Računska optimizacija izplena metana pridobljenega v semikontinuirani anaerobni razgradnji
  Deutsch Leon:
  RAČUNSKA OPTIMIZACIJA IZPLENA METANA PRIDOBLJENEGA V SEMIKONTINUIRANI ANAEROBNI RAZGRADNJI
  Biotehniška fakulteta

  Z avtomatskim sistemom za merjenje metanskega potenciala (AMPTS II) smo izvedli faktorialni semikontinuirani test biometanskega potenciala anaerobne korazgradnje primarnega blata (PB), sirotke (S) in kravje gnojevke (KG) (68 dni, 38 °C). Uporabili smo
 • Vpliv svetlobnega režima in temperature na biokemijske pokazatelje fiziološkega stanja v površinskih in jamskih populacijah vodnega oslička
  Ulčar Jan:
  VPLIV SVETLOBNEGA REŽIMA IN TEMPERATURE NA BIOKEMIJSKE POKAZATELJE FIZIOLOŠKEGA STANJA V POVRŠINSKIH IN JAMSKIH POPULACIJAH VODNEGA OSLIČKA
  Biotehniška fakulteta

  Pred kratkim so raziskovalci merili aktivnost encimov acetilholinesteraza (AChE) in glutation S-transferaza (GST) v vodnih osličkih (Asellus aquaticus, Crustacea, Isopoda), ki so bili nabrani na različnih
 • Vodotesnost rotorja, izdelanega z dvokomponentnim injekcijskim brizganjem
  Kavčič Klemen:
  VODOTESNOST ROTORJA, IZDELANEGA Z DVOKOMPONENTNIM INJEKCIJSKIM BRIZGANJEM
  Fakulteta za strojništvo

  V sklopu magistrskega dela smo raziskovali kvaliteto spoja dvokomponentnega injekcijskega brizganja termoplasta polifenilen sulfida, ki nastane pri izdelavi rotorja. Zunanjost rotorja je tekom delovanja izpostavljena vodi. Pri tem pa je pomembno, da zagotovimo dob
 • Vpliv vrste krožne litine na strjevanje zlitine AlSi10Mg(Fe)
  Štucin Jan:
  VPLIV VRSTE KROŽNE LITINE NA STRJEVANJE ZLITINE ALSI10MG(FE)
  Naravoslovnotehniška fakulteta

  Reciklaža aluminijevih sekundarnih surovin je energijsko in finančno ugodnejša kot pridobivanje primarnega aluminija, saj pri pretaljevanju porabimo samo okoli 5 % celotne energije, kot bi jo sicer potrebovali za proizvodnjo primarnega aluminija. To je tudi razlog, da se za
 • Razvoj metode za časovno spremljanje razvoja biofilmov z mikroskopom
  Jeršinovič Nataša:
  RAZVOJ METODE ZA ČASOVNO SPREMLJANJE RAZVOJA BIOFILMOV Z MIKROSKOPOM
  Biotehniška fakulteta

  Biofilmi so v matriks ujeti večcelični agregati bakterij, ki se pritrjujejo na biološke in nebiološke površine. Bakterijam omogočajo kolonizacijo različnih niš in preživetje neugodnih pogojev. Razvoj biofilma vključuje prehod planktonske oblike življenja v večcelično
 • Dinamska analiza nihalnega sistema
  Peternelj Aljaž:
  DINAMSKA ANALIZA NIHALNEGA SISTEMA
  Fakulteta za strojništvo

  Nihalni sistem je naprava, ki se uporablja v proizvodnem procesu kamene volne. Zaradi dinamičnih obremenitev prihaja do mehanskih poškodb na nihalu in posledično do okvare nihalnega sistema. S pomočjo Lagrangevih enačb je bil določen dinamski model, na podlagi katerega so bile izračunane vzbujevalne
RSS Repozitorij Univerze na Primorskem:
RSS Repozitorij Univerze v Novi Gorici:
 1. Diplomsko delo (77533)
 2. Izvirni znanstveni članek (32286)
 3. Video in druga učna gradiva (22183)
 4. Ni določena (19270)
 5. Magistrsko delo (18760)
 6. Strokovni članek (5298)
 7. Pregledni znanstveni članek (3721)
 8. Končno poročilo o rezultatih raziskav (3068)
 9. Recenzija, prikaz knjige, kritika (2978)
 10. Doktorska disertacija (2973)
 11. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (2890)
 12. Drugi članki ali sestavki (2186)
 13. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (1397)
 14. Elaborat, predštudija, študija (896)
 15. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (861)
 16. Kratki znanstveni prispevek (841)
 17. Specialistično delo (712)
 18. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (610)
 19. Predgovor, spremna beseda (531)
 20. Intervju (526)
 21. Znanstvena monografija (523)
 22. Poljudni članek (523)
 23. Radijski ali TV dogodek (499)
 24. Druge monografije in druga zaključena dela (395)
 25. Polemika, diskusijski prispevek (374)
 26. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (367)
 27. Raziskovalni podatki (361)
 28. Strokovna monografija (301)
 29. Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (230)
 30. Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (226)
 31. Druga izvedena dela (196)
 32. Prispevek na konferenci brez natisa (193)
 33. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (180)
 34. Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo (168)
 35. Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (137)
 36. Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci (135)
 37. Radijska ali televizijska oddaja (118)
 38. Predavanje na tuji univerzi (115)
 39. Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju... (101)
 40. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (99)
 41. Bibliografija, kazalo ipd. (95)
 42. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) (89)
 43. Programska oprema (87)
 44. Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa (78)
 45. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (43)
 46. Razstava (40)
 47. Umetniško delo (37)
 48. Izvedensko mnenje, arbitražna odločba (28)
 49. Patent (27)
 50. Umetniški sestavek (24)
 51. Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo (23)
 52. Patentna prijava (21)
 53. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (17)
 54. Umetniška poustvaritev (15)
 55. Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) (12)
 56. Katalog razstave (12)
 57. Druga dela (2)
 58. Bibliografija (2)
 59. Organiziranje znanstvenih in strokovnih sestankov (1)
 60. Nova sorta (1)
Prikaži vse