179.082 dokumentov v celotnem besedilu
Zadnja shranjena dela:
RSS Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru:
Request url:http://dk.um.si/rss.php?o=0&v=vse
 • Analiza medijskega poročanja o korupciji v Sloveniji
  Nežmah Nataša:
  ANALIZA MEDIJSKEGA POROČANJA O KORUPCIJI V SLOVENIJI
  Fakulteta za varnostne vede

  Namen diplomskega dela je bil prikaz korupcije za Slovenijo z uporabo ukrepov za njeno zatiranje. Primerjali smo ankete in strukturo porasta in upada korupcije v določenem obdobju – za približno obdobje smo vzeli povprečje zadnjih deset let. Delo je bilo namenjeno tudi spoznavanju i
 • Upravljanje tveganj v oskrbovalni verigi na primeru catering podjetja
  Povirk Mateja:
  UPRAVLJANJE TVEGANJ V OSKRBOVALNI VERIGI NA PRIMERU CATERING PODJETJA
  Fakulteta za logistiko

  Danes se še premalo zavedamo vseh različnih vrst tveganj, ki obstajajo. Kljub temu, da ima organizacija ali podjetje zastavljene in urejene procese z nekaterimi preventivnimi ukrepi za tveganja, lahko v oskrbovalni verigi podjetja pride do različnih posledic. V nalogi so
 • Izboljšanje organizacije logistike v podjetju
  Stojanović Alen:
  IZBOLJŠANJE ORGANIZACIJE LOGISTIKE V PODJETJU
  Fakulteta za logistiko

  Diplomska naloga temelji na predlogih za izboljšanje organiziranosti logistike v podjetju. Zaradi preobsežnosti smo se osredotočili na notranjo logistiko oz. skladiščno poslovanje izbranega storitvenega podjetja. V izbranem podjetju skladiščno poslovanje zajema sprejem, skladiščenje in izdajo
 • Optimizacija skladišča in notranjega transporta na lokaciji Litostrojska
  Vrhovec Domen:
  OPTIMIZACIJA SKLADIŠČA IN NOTRANJEGA TRANSPORTA NA LOKACIJI LITOSTROJSKA
  Fakulteta za logistiko

  Logistiki, notranjemu transportu in skladiščenju včasih ne izkazujemo dovolj velikega pomena, saj mislimo, da lahko procesi sami tečejo enako dobro. Vendar temu še zdaleč ni tako. Logistika, notranji transport in skladiščenje so v vsakem procesu izredno pomembni, saj
 • Motoristične tolpe kot pojavna oblika organizirane kriminalitete
  Erović Elvira:
  MOTORISTIČNE TOLPE KOT POJAVNA OBLIKA ORGANIZIRANE KRIMINALITETE
  Fakulteta za varnostne vede

  Motoristične tolpe so visoko organizirane skupine, kar pomeni, da imajo znotraj svojega kluba točno določeno vojaško organizacijsko hierarhijo, svoja pravila članstva, obnašanja, zahtev in se večinoma ukvarjajo z različnimi nelegalnimi oziroma kriminalnimi dejavnostmi, k
 • Mladoletniki kot storilci kaznivih dejanj umorov svojih staršev
  Zarifović Jasminka:
  MLADOLETNIKI KOT STORILCI KAZNIVIH DEJANJ UMOROV SVOJIH STARŠEV
  Fakulteta za varnostne vede

  Danes se veliko govori o nasilju med mladimi pa tudi o nasilju mlajših na starejše. Nasilje je resen problem v življenju mnogih mladih in lahko bistveno vpliva na kvaliteto življenja. Razlogi za takšno vedenje in ravnanje mladih so lahko v njihovi osebnosti, lahko pa
RSS Repozitorij Univerze v Ljubljani:
 • Optimizacija opazovanj v geodetski izmeri
  Spreicer Marko:
  OPTIMIZACIJA OPAZOVANJ V GEODETSKI IZMERI
  Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

  V magistrski nalogi smo obravnavali problem optimizacije geodetskih mrež. Optimizacija geodetskih mrež nam omogoča vnaprejšnjo določitev optimalnega geodetskega datuma, položajev točk v geodetski mreži, optimalne uteži opazovanj in izboljšavo slabših delov geodetske mreže. Poudare
 • Standardizacija popisov del za področje zgornjega ustroja cest po konceptu parametrizacije
  Lovšin Petra:
  STANDARDIZACIJA POPISOV DEL ZA PODROČJE ZGORNJEGA USTROJA CEST PO KONCEPTU PARAMETRIZACIJE
  Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

  V magistrski nalogi smo obravnavali vzpostavitev predloga standardizacije popisov del za področje zgornjega ustroja po principu »parametrizacije«. Po tej metodi popise kontrolirano sestavljamo iz posameznih vrednosti parametra. Vsaka
 • Optimizacija izbire ukrepov vzdrževanja za obstoječo stanovanjsko stavbo
  Marđetko Špela:
  OPTIMIZACIJA IZBIRE UKREPOV VZDRŽEVANJA ZA OBSTOJEČO STANOVANJSKO STAVBO
  Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

  Obnova starejše stavbe ni nič manj zahtevna kot novogradnja, saj je potrebno interdisciplinarno delo različnih strokovnjakov, veliko znanja in izkušenj. Pogosto je sanacija objektov bolj zaželena kot njihova odstranitev, kar pomeni, da se obseg sanac
 • Vpliv gradbene mehanizacije na vibracije in posledične poškodbe objektov
  Vulović Danijela:
  VPLIV GRADBENE MEHANIZACIJE NA VIBRACIJE IN POSLEDIČNE POŠKODBE OBJEKTOV
  Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

  V diplomski nalogi smo obravnavali vpliv vibracij zaradi prometne obtežbe in gradbene mehanizacije na obstoječe objekte. Ukrepi, s katerimi bi lahko zaščitili konstrukcije, so zelo omejeni, zato je potrebno določene izračune in meritve vibracij iz
 • Analiza poškodovanega rezervoarja
  Sušnik Gabriel Alejandro:
  ANALIZA POŠKODOVANEGA REZERVOARJA
  Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

  Jekleni rezervoarji so zaradi velikega razmerja med radijem in debelino sten občutljivi na stabilnost. V okviru diplomske naloge so bili preverjeni standardi za analiziranje nosilnosti in stabilnosti jeklenih rezervoarjev s poudarkom na standardu API 579 Fitness-For-Service, ki
 • Analiza izgradnje poslovne stavbe s časovnega in stroškovnega vidika
  Slemenšek Jasna:
  ANALIZA IZGRADNJE POSLOVNE STAVBE S ČASOVNEGA IN STROŠKOVNEGA VIDIKA
  Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

  Diplomsko delo analizira potek izgradnje poslovne stavbe s časovnega in stroškovnega vidika. Izvedli smo časovno analizo in primerjavo med pogodbenim ter operativnim terminskim planom in dejansko izvedbo gradbenega projekta od uvedbe v delo do primopr
RSS Repozitorij Univerze na Primorskem:
RSS Repozitorij Univerze v Novi Gorici:
 • Zaprtozančno vodenje več-conske peči za kaljenje jeklenic
  Gabrijelčič Matej:
  ZAPRTOZANČNO VODENJE VEČ-CONSKE PEČI ZA KALJENJE JEKLENIC
  Poslovno-tehniška fakulteta

  Več-conske peči za kaljenje jeklenic se v jeklarstvu uporabljajo za izboljševanje mehanskih lastnosti jeklenic. Peč je sestavljena iz več con, v teh spreminjamo temperature z odprtostjo ventilov dovoda energenta za ogrevanje in tako sledimo predpisanim temperaturam iz diagr
 • Potencial lesne biomase za povečanje stopnje samooskrbe z gorivi v Sloveniji
  Kobal Uroš:
  POTENCIAL LESNE BIOMASE ZA POVEČANJE STOPNJE SAMOOSKRBE Z GORIVI V SLOVENIJI
  Poslovno-tehniška fakulteta

  Energija je ključna dobrina našega obstoja, dela in ustvarjalnosti. Ker smo od nje tako zelo odvisni, ima pomembno vlogo njena varna, zanesljiva in konkurenčna dobava. In ker zaradi današnjih potreb ne želimo spodkopavati razvoja in okoljskih potreb zdajšnje in
 • Izbira hidravličnega cepilnika drv z večparametrskim vrednotenjem in finančno analizo
  Ušaj Jernej:
  IZBIRA HIDRAVLIČNEGA CEPILNIKA DRV Z VEČPARAMETRSKIM VREDNOTENJEM IN FINANČNO ANALIZO
  Poslovno-tehniška fakulteta

  Magistrsko delo obravnava izbiro hidravličnega cepilnika drv z uporabo večparametrskega vrednotenja in finančne analize. Za ogrevanje hiše uporabljamo drva, ki jih samostojno pripravljamo in ročno cepimo s pomočjo cepilne sekire. Cepljenje zahteva veli
 • Chemical and sensory study on the evolution of aromatic and nonaromatic compounds during the progressive oxidative storage of a Sauvignon blanc wine
  Coetzee Carien, Van Wyngaard Elizma, Šuklje Katja, Ferreira Antonio C. Silva, Du Toit Wessel Johannes:
  CHEMICAL AND SENSORY STUDY ON THE EVOLUTION OF AROMATIC AND NONAROMATIC COMPOUNDS DURING THE PROGRESSIVE OXIDATIVE STORAGE OF A SAUVIGNON BLANC WINE
  Univerza v Novi Gorici
 • Search for UHE neutrinos – in coincidence with LIGO GW150914 event – with the Pierre Auger Observatory
  Yang Lili:
  SEARCH FOR UHE NEUTRINOS – IN COINCIDENCE WITH LIGO GW150914 EVENT – WITH THE PIERRE AUGER OBSERVATORY
  Univerza v Novi Gorici

  The first gravitational wave transient GW150914 was observed by Advanced LIGO on September 14th, 2015 at 09:50:45 Universal Time. In addition to follow-up electromagnetic observations, the detection of neutrinos will probe deeply and more on
 • GRB neutrino limits from Auger
  Yang Lili:
  GRB NEUTRINO LIMITS FROM AUGER
  Univerza v Novi Gorici

  In this talk, I will talk about the searching for UHE neutrinos at Pierre Auger Observatory (PAO). Since no neutrino candidates is found so far. We have set the most stringent limits to point-like sources and Gamma-Ray-Bursts (GRB) of UHEν. I will also update the process of neutrino search results for PAO.
 1. Diplomsko delo (68633)
 2. Izvirni znanstveni članek (30246)
 3. Video in druga učna gradiva (20149)
 4. Ni določena (14320)
 5. Magistrsko delo (12103)
 6. Strokovni članek (5145)
 7. Pregledni znanstveni članek (3501)
 8. Recenzija, prikaz knjige, kritika (3308)
 9. Končno poročilo o rezultatih raziskav (2967)
 10. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (2813)
 11. Doktorska disertacija (2530)
 12. Drugi članki ali sestavki (2268)
 13. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (1375)
 14. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (775)
 15. Kratki znanstveni prispevek (775)
 16. Poljudni članek (740)
 17. Specialistično delo (686)
 18. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (579)
 19. Intervju (492)
 20. Radijski ali TV dogodek (487)
 21. Znanstvena monografija (478)
 22. Predgovor, spremna beseda (476)
 23. Elaborat, predštudija, študija (389)
 24. Raziskovalni podatki ali korpusi (357)
 25. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (353)
 26. Polemika, diskusijski prispevek (348)
 27. Druge monografije in druga zaključena dela (332)
 28. Strokovna monografija (259)
 29. Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (219)
 30. Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (203)
 31. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (168)
 32. Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo (160)
 33. Prispevek na konferenci brez natisa (150)
 34. Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (134)
 35. Druga izvedena dela (133)
 36. Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci (129)
 37. Radijska ali televizijska oddaja (116)
 38. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (100)
 39. Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju... (97)
 40. Bibliografija, kazalo ipd. (89)
 41. Programska oprema (86)
 42. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) (82)
 43. Predavanje na tuji univerzi (80)
 44. Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa (65)
 45. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (33)
 46. Umetniško delo (29)
 47. Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo (24)
 48. Patent (24)
 49. Umetniški sestavek (21)
 50. Razstava (17)
 51. Patentna prijava (17)
 52. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (16)
 53. Izvedensko mnenje, arbitražna odločba (16)
 54. Umetniška poustvaritev (10)
 55. Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) (10)
 56. Katalog razstave (10)
 57. Druga dela (2)
 58. Bibliografija (2)
 59. Organiziranje znanstvenih in strokovnih sestankov (1)
Prikaži vse