226.566 dokumentov v celotnem besedilu
Zadnja shranjena dela:
RSS Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru:
Request url:http://dk.um.si/rss.php?o=0&v=vse
 • Zaščita proti prenapetosti v nizkonapetostnem omrežju
  Lipovec Matjaž:
  ZAŠČITA PROTI PRENAPETOSTI V NIZKONAPETOSTNEM OMREŽJU
  Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

  V diplomski nalogi je predstavljeno delovanje prenapetostne zaščite v nizkonapetostnem omrežju. Opisani so vzroki in posledice, ki nastopijo ob prenapetostih, pa tudi posamezni prenapetostni odvodniki. Prav tako je predstavljen standard SIST EN 62305-
 • Jekleni poslovni objekt
  Abramenko Aljaž:
  JEKLENI POSLOVNI OBJEKT
  Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

  V diplomskem delu so prikazani zasnova, statični izračun in dimenzioniranje jeklene konstrukcije medetažnega poslovnega objekta tlorisnih dimenzij 15,0 x 30,0 m in višine 9,50 m. Jeklena konstrukcija objekta je izdelana iz jekla S355, točkovni temelj pa iz armiranega betona
 • Sprejemanje vzhodnoštajerske knjižnojezikovne norme v rokopisnih pridigah Jožefa Muršca
  Ditmajer Nina:
  SPREJEMANJE VZHODNOŠTAJERSKE KNJIŽNOJEZIKOVNE NORME V ROKOPISNIH PRIDIGAH JOŽEFA MURŠCA
  Filozofska fakulteta

  Doktorska disertacija obravnava in vrednoti mesto rokopisnih pridig pomembnega narodnega buditelja Jožefa Muršca v zgodovini slovenskega knjižnega jezika. Osredotoča se na literarno tradicijo v vzhodnoslovenskem prostoru, kjer se je razvijala posebna vzho
 • Javno naročanje
  Šarman Rok:
  JAVNO NAROČANJE
  Ekonomsko-poslovna fakulteta

  Namen javnega naročanja je oskrba javnega sektorja z dobrinami, ki jih potrebuje za svoje nemoteno delovanje, ob tem pa tudi skrb, da se javna sredstva porabljajo učinkovito, gospodarno in transparentno. Leta 1997 smo v Republiki Sloveniji dobili prvo celovito zakonsko ureditev področja javnega naročanja. Kasneje je bil
 • Podpora spirit slovenija predstavitvam slovenskih podjetij na sejmih v tujini
  Koler Sara:
  PODPORA SPIRIT SLOVENIJA PREDSTAVITVAM SLOVENSKIH PODJETIJ NA SEJMIH V TUJINI
  Ekonomsko-poslovna fakulteta

  Namen tega diplomskega projekta je ugotoviti, kako SPIRIT Slovenija podpira predstavitve slovenskih podjetij na sejmih v tujini. Sejem je torej dogodek, mesto, kjer se razstavljavci lahko neposredno predstavijo svojim starim in novim odjemalcem. Pri nastopu na
 • Raznolikost med spoloma v organih upravljanja v finančnih institucijah
  Randl Katja:
  RAZNOLIKOST MED SPOLOMA V ORGANIH UPRAVLJANJA V FINANČNIH INSTITUCIJAH
  Ekonomsko-poslovna fakulteta

  Po neuspeli uveljavitvi direktive z leta 2012, ki je zahtevala 40-% zastopanost žensk v organih odločanja največjih družb, ki kotirajo na borzi v EU, se Evropa še vedno bori s premajhno zastopanostjo ženskega spola na vodilnih položajih. Raziskali smo trenutno zasto
RSS Repozitorij Univerze v Ljubljani:
 • Izboljšava modela za deidentifikacijo z uporabo generativnih nasprotniških mrež
  Sušin Nejc:
  IZBOLJŠAVA MODELA ZA DEIDENTIFIKACIJO Z UPORABO GENERATIVNIH NASPROTNIŠKIH MREŽ
  Fakulteta za računalništvo in informatiko

  Sodobna družba se vse bolj zaveda pomembnosti varovanja osebnih podatkov in zasebnosti. Prikrivanje identitet posameznikov na fotografijah ali video posnetkih je zato pomembno opravilo. Sodoben pristop k reševanju tega problema je generiranje na
 • Vpliv električnih vozil na nizkonapetostno distribucijsko omrežje
  DUGULIN LUKA:
  VPLIV ELEKTRIČNIH VOZIL NA NIZKONAPETOSTNO DISTRIBUCIJSKO OMREŽJE
  Fakulteta za elektrotehniko

  Vključevanje električnih vozil v distribucijsko omrežje predstavlja dodaten in nepredvidljiv odjem za sistemskega operaterja. Velike konične moči polnilnic ob nenapovedanih polnjenjih električnih vozil vplivajo na stabilnost obratovanja elektroenergetskega sistema, zato
 • Odkrivanje anomalij v računalniških omrežjih iz podatkov časovnih vrst
  VERLIČ ALJAŽ:
  ODKRIVANJE ANOMALIJ V RAČUNALNIŠKIH OMREŽJIH IZ PODATKOV ČASOVNIH VRST
  Fakulteta za računalništvo in informatiko

  Brezžična mobilna omrežja postajajo vse bolj popularna in s tem naraste tudi potreba po kakovostnem nadzorovanju in odpravljanju težav na takšnih sistemih. Ob nepravilnem delovanju omrežij se spreminjajo omrežne meritve, ki nam povedo, ali se je zgodil
 • Osebna bibliografija prof. dr. Marjana Lipoglavška
  Leban Vasja, Peteh Maja:
  OSEBNA BIBLIOGRAFIJA PROF. DR. MARJANA LIPOGLAVŠKA
  Biotehniška fakulteta
 • Analiza diskusij spletnih podpornih skupin z metodami strojnega učenja za namen pridobivanja informacij o psiholoških vidikih zdravljenja
  Erčulj Vanja Ida:
  ANALIZA DISKUSIJ SPLETNIH PODPORNIH SKUPIN Z METODAMI STROJNEGA UČENJA ZA NAMEN PRIDOBIVANJA INFORMACIJ O PSIHOLOŠKIH VIDIKIH ZDRAVLJENJA
  Fakulteta za družbene vede

  Številne raziskave ugotavljajo, da so psihološki vidiki zdravljenja povezani z izhodom zdravljenja. Proučevanje psiholoških vidikov zdravljenja in ustrezno ukrepanje je tako temeljnega pomena za
 • Vpliv gospodarske krize na poškodbe pri delu
  Čujec Polona:
  VPLIV GOSPODARSKE KRIZE NA POŠKODBE PRI DELU
  Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

  Gospodarska kriza, ki nas je prizadela, močno vpliva tudi na poškodbe pri delu. Nekatere druge že opravljene študije, ki so raziskovale gibanje števila poškodb v času gospodarske krize, kažejo, da število poškodb pri delu iz leta v leto pada, z njimi pa pada tudi resnost poš
RSS Repozitorij Univerze na Primorskem:
RSS Repozitorij Univerze v Novi Gorici:
 1. Diplomsko delo (86425)
 2. Izvirni znanstveni članek (32369)
 3. Magistrsko delo (25012)
 4. Ni določena (23362)
 5. Video in druga učna gradiva (22549)
 6. Strokovni članek (5746)
 7. Pregledni znanstveni članek (3759)
 8. Doktorska disertacija (3440)
 9. Končno poročilo o rezultatih raziskav (3113)
 10. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (3020)
 11. Recenzija, prikaz knjige, kritika (2987)
 12. Drugi članki ali sestavki (2242)
 13. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (1488)
 14. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (912)
 15. Elaborat, predštudija, študija (911)
 16. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (891)
 17. Kratki znanstveni prispevek (868)
 18. Specialistično delo (712)
 19. Predgovor, spremna beseda (627)
 20. Poljudni članek (583)
 21. Znanstvena monografija (550)
 22. Intervju (519)
 23. Radijski ali TV dogodek (516)
 24. Druge monografije in druga zaključena dela (460)
 25. Polemika, diskusijski prispevek (397)
 26. Raziskovalni podatki (363)
 27. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (362)
 28. Strokovna monografija (326)
 29. Druga izvedena dela (265)
 30. Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (257)
 31. Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (236)
 32. Prispevek na konferenci brez natisa (229)
 33. Izvedensko mnenje, arbitražna odločba (214)
 34. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (190)
 35. Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci (189)
 36. Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (182)
 37. Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo (176)
 38. Predavanje na tuji univerzi (141)
 39. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (111)
 40. Bibliografija, kazalo ipd. (106)
 41. Radijska ali televizijska oddaja (105)
 42. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) (102)
 43. Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju... (101)
 44. Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa (95)
 45. Programska oprema (88)
 46. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (54)
 47. Razstava (52)
 48. Umetniško delo (40)
 49. Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo (29)
 50. Umetniški sestavek (24)
 51. Patent (23)
 52. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (20)
 53. Patentna prijava (18)
 54. Umetniška poustvaritev (17)
 55. Katalog razstave (15)
 56. Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) (12)
 57. Znanstveni terminološki slovar, enciklopedija ali tematski leksikon (10)
 58. Bibliografija (6)
 59. Organiziranje znanstvenih in strokovnih sestankov (1)
 60. Nova sorta (1)
 61. Druga dela (1)
Prikaži vse