Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 238
Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo
Oznake:
Gozdna ekologija in nega
Leto: 2021 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: nega mladega gozda;situacijska nega;situacijsko redčenje;izbiralno redčenje;racionalizacija;
Nazadovanje opravljanja nege ob večanju stroškov dela je privedlo do razmer, ko je treba proučiti možnosti izboljševanja ustaljenih načinov nege. S tem namenom smo v bukovih letvenjakih na območju Menine naredili primerjalno raziskavo med izbiralnim redčenjem in situacijskim. Postavili smo osem razi ...
Leto: 2018 Vir: Repozitorij Univerze v Ljubljani (RUL)
Strokovni članek
Oznake: realizacija možnega poseka;aktiviranje gospodarjenja z gozdovi;zdravje gozda;podlubniki;sestoji smreke;
Splošno sprejeto stališče je, da s sonaravnim gospodarjenjem zmanjšujemo tveganja pri gospodarjenju z gozdovi. Za potrditev tega stališča obstajajo dobri zgledi gospodarjenja in posredni dokazi, primanjkuje pa znanstvenih študij, ki bi na podlagi kvantitativnih analiz to potrjevale. V Sloveniji smo ...
Leto: 2021 Vir: Repozitorij Univerze v Ljubljani (RUL)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: ujme;vetrolomi;pomlajevanje;naravna obnova;saditev;setev;semenska drevesa;
Podnebne spremembe vplivajo na slabšo odpornost in vitalnost gozda, povečuje se pogostnost naravnih ujm. V raziskavi smo primerjali učinkovitost naravne in umetne obnove gozdov, prizadetih zaradi ujm, s poudarkom na strukturi in rasti mladja, vplivu pritalne vegetacije in pomenu semenskih dreves. Pr ...
Leto: 2013 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Končno poročilo o rezultatih raziskav
Oznake: nega gozdov;pridobivanje lesa;tehnologije pridobivanja lesa;
Razvoj in preverjanje alternativnih modelov nege gozdov ob upoštevanju sodobnih tehnologij pridobivanja lesa
Leto: 2006 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Znanstvena monografija
Oznake: gozdovi;gozdarstvo;gorski gozd;gojitev;biologija;gospodarjenje z gozdovi;trajnostni razvoj;sonaravno gozdarstvo;posvetovanja;zborniki;
Gorski gozd
Leto: 1998 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Strokovni članek
Oznake: naravno pomlajevanje;naravna obnova;obnova po ujmah;obnova gozdov;vetrolomi;gojenje gozdov;gozdnogojitvene smernice;
V prispevku smo analizirali in primerjali pomlajevanje po vetrolomih v letih 2008 in 2017. Ugotavljamo, da so gostote naravnega mladja med raziskovalnimi objekti in znotraj njih zelo različne in so posledica različnih ekoloških razmer v času ujme in po njej. Začetne gostote tri (vetrolom 2017) oz. š ...
Leto: 2021 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Diplomsko delo
Oznake: naravno pomlajevanje;smrekovi nasadi;razvoj vegetacije;vrzeli;
V diplomskem delu sta ponovno preučena pritalna vegetacija, ter naravno pomlajevanje v enomernih velikopovršinskih nasadih smreke na kraški planoti Krašica v Savinjskih Alpah, na rastišču Homogyno sylvestris-Fagetum in rastiščnem tipu Petasites albus. Za vpogled v razvojne procese vegetacije je izpe ...
Leto: 2014 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Doktorska disertacija
Oznake: naravno pomlajevanje;smreka;Picea abies;ekološki dejavniki;svetlobne razmere;gorski gozd;
Premena čistih smrekovih sestojev je eden poglavitnih gojitvenih izzivov v Evropi. Človek je z gozdno pašo, oglarjenjem in golosečnim sistemom s sadnjo smreke močno spremenil tudi gozdove v Alpah, za katere pogosto mislimo, da so naravni. Naravna obnova zasmrečenih gozdov je marsikje zelo težavna, u ...
Leto: 2015 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)
Oznake:
Adapting silvicultural strategies to natural disturbance regimes
Leto: 2006 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Št. zadetkov: 238
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:

Tipologija:

Jezik: