Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 125
Izvirni znanstveni članek
Oznake: ujme;vetrolomi;pomlajevanje;naravna obnova;saditev;setev;semenska drevesa;
Podnebne spremembe vplivajo na slabšo odpornost in vitalnost gozda, povečuje se pogostnost naravnih ujm. V raziskavi smo primerjali učinkovitost naravne in umetne obnove gozdov, prizadetih zaradi ujm, s poudarkom na strukturi in rasti mladja, vplivu pritalne vegetacije in pomenu semenskih dreves. Pr ...
Leto: 2013 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)
Oznake:
Leto: 2006 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa
Oznake:
Leto: 2008 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci
Oznake: jelka;Slovenija;
Leto: 2004 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Elaborat, predštudija, študija
Oznake: gozdovi;vrzeli;bukovi gozdovi;
Leto: 2002 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)
Oznake: sonaravnost;gozdarstvo;trajnostno gospodarjenje;gozdovi;Slovenije;
Leto: 2008 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: gozdnogojitvena zvrst;negovalni model;obnova gozdov;donosi;načrtovanje donosov;oprimiranje;kontrolna metoda;
Načrtovanje donosov je temeljno orodje nege in usmerjanja prihodnjega razvoja gozdov. Zato je strokovno zahtevno in hkrati deležno zanimanja javnosti; če neprej, pa zagotovo v času izvedbe načrta. Prispevek prikazuje posebnosti načrtovanja donosov v skupini gozdnogojitvenih zvrsti s površinsko izmen ...
Leto: 2008 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
Oznake: nega gozdov;kakovost;splošno koristne funkcije gozdov;gojenje gozdov;sonaravno gozdarstvo;Slovenija;
Nega gozdov in kakovost v prihodnosti
Leto: 1996 Vir: Digitalni repozitorij raziskovalnih organizacij Slovenije
Izvirni znanstveni članek
Oznake: naravni gozd;gorski gozd;zgradba sestoja;priraščanje sestoja;ekološka regeneracija gozda;mrtva lesna masa;Savinjske Alpe;Slovenija;
Prispevek obravnava spremembe v zgradbi naravnih gorskih gozdov, ki nastajajo z naraščajočo nadmorsko višino. V obeh višinskih prerezih Dleskovške planote so zajeti značilni sestoji, od gorskega vegetacijskega pasu do gornje gozdne meje. Študija razkriva ekološko stabilnost ohranjenih gorskih gozdov ...
Leto: 1995 Vir: Digitalni repozitorij raziskovalnih organizacij Slovenije
Strokovni članek
Oznake: gozd;gozdni rezervat;gospodarjenje z gozdom;gospodarski gozd;trajnostno gospodarjenje;gojenje gozda;biotska pestrost;gozdarsko načrtovanje;
U~inkovit prenos koncepta biotske pestrosti v operativno delo z gozdom je mogo~ le na podlagi gozdarskega na~rtovanja. Sestavek opozarja na zapletenost koncepta biotske pestrosti in potrebo po vklju~evanju specialistov v na~rtovanje. Podaja kriti~en pogled na nekatere razlage biotske pestrosti. Name ...
Leto: 2000 Vir: Digitalni repozitorij raziskovalnih organizacij Slovenije
Št. zadetkov: 125
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:

Tipologija:

Jezik: