Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 24
Prispevek na konferenci brez natisa
Oznake:
Taksonomija in morfologija črnega topola in njegovih križancev
Leto: 2008 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: veliki jesen;Fraxinus excelsior L.;poljski jesen;Fraxinus angustifolia Vahl;morfološka identifikacija;
V Sloveniji uspevajo tri vrste jesenov: mali jesen (Fraxinus ornus L.), poljski jesen (Fraxinus angustifolia Vahl) in veliki jesen (Fraxinus excelsiorL.). Morfološko razlikovanje tesno sorodnih velikega in poljskega jesena je težavno, še zlasti na rastiščih, kjer se pojavljata skupaj. Največkrat upo ...
Leto: 2007 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: Fraxinus angustifolia;poljski jesen;morfometrijska analiza;listi;plodovi;Slovenija;
Poljski jesen (Fraxinus angustifolia Vahl) je v Sloveniji samonikla vrsta z deljenim arealom. Večji del areala obsega poplavna, obrečna nižinska rastišča v panonskem svetu in manjši del vlažna rastišča ob nekaterih rekah v sredozemskem svetu. Variabilnost poljskega jesena v Sloveniji je bila proučev ...
Leto: 2009 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Diplomsko delo
Oznake: postranski gozdni proizvodi;pridobivanje smole;smolarjenje;smola;Pinus nigra;Pinus sylvestris;Kras;
Smolarjenje je bilo v preteklosti pomembna gospodarska dejavnost. Smolo so uporabljali že od antike, in sicer v ladjedelništvu, čevljarstvu, zdravilstvu in kemični industriji. Kasneje je cena smole padla zaradi cenejših umetnih snovi in smolarjenje je sčasoma zamrlo. Zaradi ponovnega poseganja po na ...
Leto: 2012 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Diplomsko delo
Oznake: rumeni sleč;Rhododendron luteum Sweet;morfometrijska analiza;listi;Slovenija;
Na območju Dolenjske so opravili raziskavo o ogroženosti rumenega sleča (Rhododendron luteum Sweet) na njegovih naravnih nahajališčih v Sloveniji. Vrsta je pri nas uvrščena na seznam zavarovanih in ogroženih vrst, kateri je za dolgoročno ohranitev potrebno nameniti še posebne varstvene ukrepe. Glavn ...
Leto: 2012 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: brin;Juniperus sp.;zajedavske rastline;Arceuthobium oxycedri;
Infection patterns and hosts of Arceuthobium oxycedri (DC.) M. Bieb. in Slovenia
Leto: 2013 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Doktorska disertacija
Oznake: divja češnja;Prunus avium;semenski sestoj;populacija;mikrosateliti;genetska struktura;vegetativno razmnoževanje;somatske mutacije;Slovenija;disertacije;
S pomočjo devetih mikrosatelitskih markerjev je bila proučevana genetska variabilnost divje češnje (Prunus avium L.) v Sloveniji. Analiza 312 dreves izštirih semenskih objektov je pokazala visoko genetsko variabilnost znotraj sestojev (HT = 0,749) in manjšo, vendar značilno variabilnost med sestoji ...
Leto: 2013 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: saditev listavcev;premene gozodv;delež preživetja;višinski prirastek;
Conversion of old black pine stands using broadleaf tree species in the Slovenian Karst
Leto: 2015 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: natural forest regeneration;Fagus sylvatica;roe deer;fir-beech forest;Abies alba;fenced area;seedling browsing;Kočevje forest region;research site Trnovec;
V gozdnogospodarskem območju Kočevje so v obdobju 1970-2000 zgradili 152 gozdnih ograj, ki so namenjene zaščiti pomladka in mladovja pred velikimi rastlinojedi in preučevanju vpliva populacij jelenjadi in srnjadi na razvoj rastlinja. Poprečna velikost ograjene površine je 0,71 ha. Z vzorčenjem na tr ...
Leto: 2004 Vir: Digitalni repozitorij raziskovalnih organizacij Slovenije
Št. zadetkov: 24
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:

Jezik: